• Az Ön kosara üres!

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása: Amennyiben a feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján nem módosítják a felek, akkor a következő feltételek vonatkoznak az összes jelenlegi és jövőbeni szállításra és szolgáltatásra. A jelenlegi ÁSZF és Vásárlási feltételek megtalálhatóak a következő honlap címen: http://berenybazar.hu/informacio


2. A megrendelések és szerződések hatásköre: A vételi szerződések a JÁSZMETÁL 2000 Kft. (továbbiakban: Eladó) által ismertetett szerződési feltételekkel, azoknak a Vevő által    történő    elfogadásával    (megrendelés)    jönnek    létre.    A    Vevő    általi megrendelésnek  minősül  a  megrendelés  bármilyen  formában  történő  leadása, valamint az Eladó teljesítése azzal, hogy a fenti tényt az áru Vevő által történő átvétele  igazolja.  A  Vevő  köteles  haladéktalanul  az  átvett  csomag  tartalmát mennyiségileg  és  típus  szerint  is  megvizsgálni,  és  az  esetleges  hiányokat haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Amennyiben e kötelezettségét nem teljesíti, a teljesítéstől számított három munkanapon túl nem hivatkozhat arra, hogy nem a számlán feltüntetett árukat tartalmazta a küldemény. A Vevő és az Eladó alkalmazottai által kötött szerződések - amennyiben azok eltérnek az ÁSZF-ben foglaltaktól  -  kizárólag  az  Eladó  írásos  beleegyezésével  érvényesek.  Az  Eladó jogosult az alkalmazottai által kötött szerződések elutasítására. Ebben az esetben az   Eladónak   a   Vevőt   három   héten   belül   kell   tájékoztatni   arról,   hogy   a szerződéskötés nem jött létre.


3. Minőségi paraméterek: Amennyiben bizonyos feltételek, illetve kikötések nincsenek szerződésbe foglalva, az Eladó a termékeit kereskedelmi forgalomnak megfelelő minőségben szállítja. A honlapon vagy egyéb, az Eladó tulajdonát képező okmányban szereplő számszerűsített mérési értékek vagy egyéb tesztek eredményei olyan közelítő értékeket mutatnak, amelyek kisebb, illetve bizonyos esetekben akár nagyobb mértékben is eltérhetnek a valóságtól, így azok pontosságáért semmilyen felelősséget nem vállal az Eladó, értelemszerűen a Vevő kártérítési igénnyel nem élhet az Eladóval a szemben az adatok pontatlanságát illetően. Ezek az értékek - tájékoztató jellegüknél fogva - leginkább viszonyításra alkalmasak. Ha bizonyos feltételek mellett az Eladó az árucikkek tulajdonságait módosítja (pl. kiegészítő modellek esetén), az Eladó a módosított termék forgalmazására is jogosult.


4. Szállítás: Az Eladó saját megítélése alapján választja meg a szállítás típusát és eszközét. Amennyiben az Eladó a megrendelést raktárkészletéből tudja teljesíteni, úgy az Eladó vállalja az áru három munkanapon belüli kiszállítását vagy átadását. Egyéb esetben az Eladó legkésőbb hatvan munkanapon belül vállalja a megrendelt áru szállítását. Ha a szállítást a meghatározott határidőt követő több mint nyolc héten belül nem teljesíti az Eladó, a Vevő visszaléphet a megállapodástól annak érdekmúlására hivatkozva. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az Eladó önhibáján kívül nem képes teljesíteni a szerződésben foglaltakat, ez bármiféle kárigény vele szembeni érvényesítését kizárja. Az Eladónak joga van a részletekben történő szállításokhoz. A Vevő köteles elfogadni ezeket, amelyeket külön-külön is lehet fizetni. Vis major esetén az Eladó fel van mentve a szállítási kötelezettség alól. Ugyanez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra, amelyek az Eladótól függetlenek, mint pl. működtetéssel kapcsolatos problémák, beszállítói késedelem, illetve hatósági intézkedések. Ezek közé tartozik még a készletek részleges vagy teljes hiánya is. A fent említett esetek felmerülésekor az Eladót nem terheli kötelezettség, hogy beszerezze a szerződés tárgyát képező árut. Az Eladó köteles erről a Vevőt a lehető leghamarabb tájékoztatni, és a megrendelés teljesítési határidejét módosítani.


5. Szállítási költségek: Általános szállítási költségünk bruttó 1.590.- Ft, amely Magyarországon belüli szállításra értendő. A szállítási költséget minden esetben a Vevő vállalja (néhány termék kivételére más szállítási konstrukciók vonatkoznak). A szállítás a Vevő kárveszélyére történik. A kárveszély a Vevőre száll, amint a szállítással foglalkozó vállalat megkapja a szállítmányt. Amennyiben más feltételben nem egyeznek meg a felek, a szállítási útvonalat és a szállítás eszközét az Eladó választja meg. Szállítási biztosítást csak a Vevő egyértelmű megrendelésére és költségére köt az Eladó. A szállítási károkat azonnal jelezni kell a szállítónak, és három munkanapon belül, írásban az Eladónak is. A szállításkor egyértelműen észlelhető sérüléseket utóbb - a fenti határidőt követően - az Eladó felé csupán tájékoztató jelleggel közölheti a Vevő,  ilyen esetben az Eladót semmiféle kötelezettség nem terheli.


6. Árak: Az Eladó termékeinek ellenértékét az érvényes árlista szerint, vagy egyéb írásos megegyezés alapján kell megfizetni. Az Eladó köteles az elfogadott megrendelésben meghatározott áron a terméket leszállítani azzal, hogy a tőle független, a termék vételárát befolyásoló körülmények változását a vételárban a Vevő felé érvényesítheti.


7. Fizetési feltételek: Az Eladó köteles a szállításokat készpénzfizetés ellenében, átutalással vagy előre fizetéssel mindenféle egyéb levonás nélkül teljesíteni. Külön megállapodás alapján a halasztott fizetést legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül teljesíteni kell! Késedelmes fizetés esetén a naptári  félév  első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéken számítja fel az Eladó a késedelmi kamatot. Valamint a felszólítás és behajtás felmerülő költségeit, legalább a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget is a Vevőnek kell viselnie.8. Egyéb körülmények: Abban az esetben, ha az ÁSZF-ben foglalt feltételek valamelyike érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy kell tekinteni, hogy a felek megegyeztek, hogy az érvénytelen intézkedést helyettesíteni kell egy olyan érvényessel, amely jogi és kereskedelmi szempontból legközelebb áll az érvénytelen intézkedéshez.


9. Szerzői jog: A szerzői jogvédelem vonatkozik az összes Eladó által használt vagy előállított grafikára, formára, videóra vagy hangsávra. Mindennemű sokszorosítás, másolás és fordítás - még akkor is, ha az idézetként szerepel - csak egyértelmű, előzetes, írásos hozzájárulás esetén és a forrás megnevezésével engedélyezett. Bármilyen változtatás, illetve kibővítés előzetes, írásos jóváhagyás nélkül tilos.


10. Jótállás: Kizárólag az Eladó által forgalmazott termékekre terjed ki, amelynek időtartama - amennyiben az Eladó ettől nem tér el és azt külön nem jelzi a termék jótállási jegyéhez csatolva - 12 hónap, amely a termék Vevő vagy szerződéses Vevő általi továbbértékesítés esetén a Vásárló részére történő eladás napján kezdődik. Vásárlónak tekintendő az, aki nem közvetlenül az Eladótól szerezte be a terméket. A Vásárló jótállással kapcsolatos pénzvisszafizetési igényét  kizárólag annál a szerződéses vevőnél, vagy Eladónál érvényesítheti, amellyel a szerződést megkötötte az adott termékkel kapcsolatban. Egyéb jótállási igényét a vásárló az Eladónál is érvényesítheti – függetlenül attól, hogy melyik céggel kötött szerződést - a vásárlást igazoló számla és érvényes jótállási jegy megléte mellett. A jótállási igények érvényesíthetőségét az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályozza. Vevő köteles az Eladó által szállított árukat haladéktalanul megvizsgálni. Ha a Vevő hibát észlel, azt a szállítást követő három napban köteles írásban jeleznie Eladó felé. Ha semmilyen jelzést nem kap az Eladó, úgy tekinti, hogy a termék megfelelő minőségű. Megalapozott és időben történő panasz esetén, az Eladó eldönti, hogy kijavítja-e a hibát vagy kicseréli az árut egy meghatározott időn belül, de legkésőbb a hiba jelzésének idejétől számított hatvan munkanapon belül. A Vevőnél vagy egy harmadik félnél nem megfelelő kezelésnek, beállításnak, használatnak, bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra nincs jótállás. A Vevő tudomással bír a fentebb felsorolt veszélyekről, és ezek a jótállási jogosultság megszűnésére vonatkozó következményéiről. Az Eladó kizárólag a termékben keletkezett gyári hibákra vállal jótállást. A Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a hibás árut ellenőrzésre. A jótállási jegy pontosan szabályozza a további, részletes jótállási, kellék- és termékszavatossági feltételeket, amelyek az alábbi hivatkozáson is megtekinthetőek: http://berenybazar.hu/informacio


11. Az esetlegesen felmerülő károkért vagy a termékért való felelősség: Az Eladó kizárólag az általa forgalmazott termékben keletkezett hibákért vállal szavatosságot. A Vevő tudomásul veszi, hogy  a szerszámok, gépek, és egyéb alkatrészeiben, egységeiben, akár a termék használatával összefüggésben keletkezett károkért való felelősséget kizárja az Eladó, pl. a beszereléskor felmerülő kár, a motor hibája stb. Bármiféle kártérítési kötelezettség, vagy más rendelkezésekből származó kártérítési igény, illetve egyéb tárgyakban keletkezett, továbbá személyi sérülés folytán előállott anyagi és nem anyagi károkért való felelősséget az Eladó kizárja. Az Eladó szintén kizárja a termék nem jogszerű használatából eredő bárminemű kártérítési kötelezettséget.


12. Tulajdonjog fenntartása: A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg az üzleti tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege nincs kifizetve. Az összes kötelezettség teljesítése vagy a számla rendezése előtt - az Eladó beleegyezése nélkül - az árut nem lehet se elzálogosítani, se biztosítékként felhasználni. A termék eladásából felmerülő igények, melyek a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képezik, a mellékjogokkal együtt biztosítékul szolgálnak az Eladó számára az üzleti kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítésére. A Vevő a fizetési kötelezettségét csak az Eladó előzetes, írásos beleegyezésével ruházhatja át egy harmadik félre, amelyet írásban rögzíteni kell. A Vevő köteles az Eladó tudomására hozni - az okirat egy példányának megküldésével - az átruházás írásba foglalását követő három napon belül, hogy a fizetési kötelezettséget átruházta egy harmadik félre. Mindennemű, a feleket érintő adatváltozást haladéktalanul kötelesek egymással közölni.


13. Elállási és felmondási jog: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet értelmében a Vevő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől távollévők között kötött szerződés esetében. Ilyen igény esetében az Eladó köteles a Vevő által a termékért kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszatéríteni, abban az esetben, ha a Vevő kitölti az Elállási/Felmondási nyilatkozatot. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az elállási nyilatkozat és az elállással kapcsolatos bővebb információk az alábbi hivatkozáson is elérhetőek: http:// berenybazar.hu/informacio  Egyéb, a kormányrendelet hatályán kívüli esetekben, ha az Eladó beleegyezik a vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat k e l l     f i z e t n i ,      a m e l y      a      v á s á r l á s i      á r      1 5 % - a .      A   v i s s z a s z á l l í t á s a f ogadónak - jelen esetben az Eladónak – díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az E ladó módjában átvenni az árut. Csak eredeti csomagolásban és az új állapottal megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut, ellenkező esetben a keletkezett kárt a vevőnek meg kell téríteni. Amennyiben a Vevő sikertelenül szereli be a terméket, az Eladó semmilyen követelést nem fogad el (pl. beszerelési költségek, a szereléssel, kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti a terméket az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra költség vagy kárigény nélkül.


14. Kizárólagos forgalmazás Magyarországon kívül más országokban: Előzetes írásos engedély nélkül az Eladó által forgalmazott termékeket nem lehet exportálni más országokba, mivel bizonyos országokban kizárólagos forgalmazói vannak az Eladónak.


15. A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. október 19. napjától leadott megrendelések, illetve megkötött szerződések vonatkozásában hatályosak, mindaddig, míg az Eladó a rendelkezéseket nem módosítja.


16. A Szerződő Felek kötelesek elsődlegesen békés úton rendezni a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. A teljesítés és a fizetés helyére, valamint a területi hatáskörre vonatkozó  szerződéses  kapcsolatból közvetve vagy közvetlenül felmerülő viták helyére a felek az Eladó mindenkori székhelye szerinti, jelenleg a Jászberényi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.